Skip to main content

Privacystatement

In onze privacystatement lees je onder andere over zaken als geheimhouding, privacy, identificatieplicht, hoe we omgaan met patiëntendossiers, financiële gegevens en de plichten die wij als kliniek hebben. Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Identificatieplicht

Zorgverleners zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt. Patiënten worden gevraagd om bij ieder bezoek aan onze kliniek (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens mee te brengen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens. Om veilige zorg te garanderen zijn wij verplicht om steeds opnieuw jouw identiteit te controleren. Daarom maken wij bij de eerste afspraak een foto van u, die wij opslaan in het medisch dossier. Je bent niet verplicht om een foto te laten maken.

Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een medisch dossier aanleggen. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij je gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij je gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over je verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over jouw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, voorgeschreven medicatie, etc.

Als je een consult of behandeling heeft gehad, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan je eigen huisarts. Als je verwezen bent door een andere zorgverlener dan je huisarts, versturen we ook de verwijzer een terugkoppeling. Zo blijft de huisarts en andere verwijzers op de hoogte van de behandeling bij onze kliniek. Ook kunnen wij met jouw toestemming gegevens uitwisselen met andere zorgverleners zoals ziekenhuizen, apotheken, fysiotherapeuten, etc. Wil je niet dat je eigen huisarts op de hoogte wordt gesteld van jouw bezoek aan onze kliniek, of dat je gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners, dan kun je dat tijdens het consult aangeven. Je gegevens worden dan niet doorgestuurd.

Alle telefoongesprekken met de kliniek worden elektronisch opgenomen en bewaard. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. De gesprekken worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Ook bij fouten of klachten kunnen de gesprekken beluisterd en beoordeeld worden.

Financiële gegevens

In sommige gevallen moet jouw zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld aan declaratiecodes. Dit doet de behandeld arts. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door medewerkers van de financiële administratie. Zij controleren je naam en adres, polisgegevens, de verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de geleverde zorg aan je zorgverzekeraar.

Cookies op onze website

Op onze websites gebruiken wij cookies, bijvoorbeeld om de website te verbeteren. Waar nodig wordt jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Als je onze website bezoekt kun je bepaalde persoonsgegevens opgeven. Persoonlijke gegevens die je via onze website invult, zoals jouw naam of adres, gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aanlevert. Bijvoorbeeld om met je in contact te komen of om je informatie toe te sturen.

Kwaliteitsgegevens

Om de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te waarborgen, hebben wij diverse procedures en (controle)systemen ingericht en nemen wij deel aan (landelijke) registratiesystemen voor de zorg. Het gaat hierbij om interne audits , een patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek en PROMS. Er wordt toestemming gevraagd voor deelname aan interne audits. Voor het deelnemen aan patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek en PROMS kun je zelf aangeven of je dat wilt. Tenslotte vragen we geen toestemming bij verwerkingen waarvoor wij een wettelijke verplichting hebben om te melden zoals zorgcalamiteiten of infectieziekten.

Interne audits

Door middel van interne audits controleren wij of er op de juiste manier gewerkt wordt en of er nog dingen verbeterd kunnen worden. Tijdens een audit kan het mogelijk zijn dat inzage in je medisch dossier noodzakelijk is, en kunnen ook vragen aan je stellen. Met de uitkomsten van deze audits kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de uitkomsten/rapportages van deze audits zijn geen persoonsgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Onderzoek naar tevredenheid en ervaringen patiënten

Om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren, meten we de patiënttevredenheid en doen we patiëntervaringsonderzoek (PREM) met een bepaalde behandeling. Dit zijn vragenlijstonderzoeken die anoniem ingevuld kunnen worden. De gegevens uit het PTO en/of PREM worden niet aan andere partijen verstrekt en zijn enkel bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering.

PROMS

Met PROMS meten we of jouw behandeling het beoogde effect heeft gehad. Dat is belangrijk voor ons om te weten zodat we goede zorg verlenen. Daarnaast anonimiseren we deze gegevens en leveren we op vestigingsniveau of instellingsniveau gegevens aan kwaliteitsregistraties, zorgverzekeraars of verwijzers. Je kunt denken aan: “XX procent van onze patiënten ervaart minimaal een verbetering van meer dan 75% na een operatie”. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor interne kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsvisitaties

Ter bevordering van de kwaliteit van onze zorg vinden naast de interne audits ook kwaliteitsvisitaties (intercollegiale toetsing) door externen plaats. Onderdeel van deze visitaties kan een dossieronderzoek zijn, waarbij via een aselecte steekproef cliëntendossiers worden geselecteerd. Deze visitaties worden alleen uitgevoerd door personen die zelf ook een geheimhoudingsplicht hebben. In het kader van de registratie van onze medisch specialisten vinden verplichte kwaliteitsvisitaties plaats door de wetenschappelijke verenigingen van de verschillende specialismen.

Registratiesystemen voor de zorg

Wij leveren geanonimiseerde en geaggregeerde data over onze zorgverlening aan een aantal registratiesystemen:

  • Zorginstituut Nederland, meer informatie op hun website
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, meer informatie over het toezicht op klinieken vind je hier
  • Landelijke registratie zorg bij de Dutch Hospital Data, je leest er meer over op de website van DHD
  • De LROI (Landelijk Register Orthopedische Implantaten) bij orthopedische behandelingen

Welke rechten heb je?

Je hebt recht tot inzage in jouw medisch dossier. Wanneer blijkt dat persoonlijke gegevens niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als je inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Je hebt recht op een kopie van de gegevens uit jouw patiëntendossier. Je hebt het recht de kliniek te verzoeken jouw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kun je iemand machtigen het dossier namens jou in te zien of namens jou een afschrift te vragen. Je dossier wordt 20 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Hoe vraag je een kopie van het patiëntendossier aan?

Als je een kopie van het dossier wil hebben kun je contact met ons opnemen. Wanneer je een dossier van iemand anders wilt hebben (bijvoorbeeld kinderen of ouders die je verzorgt), moet je een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging).

Hoe vraag je inzage aan?

Inzage kun je rechtstreeks aanvragen bij jouw behandeld arts in de kliniek, bijvoorbeeld als je hem of haar spreekt tijdens het consult. Wil je op een ander moment het dossier inzien dan kun je dat telefonisch of schriftelijk aanvragen. Als je het dossier van iemand anders in wilt zien, dien je een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt te hebben.

Wie hebben inzicht in je gegevens?

Artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten en medewerkers van de kliniek die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen jouw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak en dit wordt ook geregistreerd. Artsen hebben beroepsgeheim en andere medewerkers van de kliniek hebben een geheimhoudingsplicht. Je privacy is gewaarborgd.

Plichten van onze kliniek

Wij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. Wij zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot je gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten of vragen

HandsOnCare is een zorginitiatief van Sandstep Healthcare. Deze organisatie heeft een Functionaris gegevensbescherming. Je kunt met de functionaris contact opnemen via 088 – 8910089 of mailen naar privacy@sandstephealthcare.nl. Heb je vragen over de privacy en veiligheid van jouw persoonsgegevens? Dan kan je altijd contact met ons opnemen. Ook als je vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, of je komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Als het om gevoelige informatie gaat willen we je vragen de e-mail versleuteld aan ons de versturen.

Maak een afspraak

Wil je contact opnemen, vul ons afspraak formulier in of bel voor direct contact.